Wellness 3plus

 

Razvojna agencija Kozjansko je 20. 11. 2009 s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala Pogodbo o sofinanciranju projekta „Razvoj čezmejne wellness destinacije s povezovanjem podeželskih turističnih produktov,“ katerega smo na kratko poimenovali „Wellness 3plus“.

 
Skupna vrednost projekta znaša 472.000 EUR, od tega dodeljeni znesek sofinanciranja v višini do 401.558 EUR. V projektu sodelujejo še partnerji: RA Sotla, LTO Zreče, GIZ, Zagorska razvojna agencija iz Krapine in Krapinsko Zagorska županija. Gre za trileten projekt, ki se bo zaključil v marcu 2012 in ga je Razvojna agencija Kozjansko prijavila v okviru razpisa Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013, prednostna naloga: Gospodarski in družbeni razvoj, v okviru ukrepa: Razvoj turizma in podeželja.
 
Čezmejno območje Obsotelja, Kozjanskega, Dravinjskega in Zagorsko–Krapinsko je bogato s ponudbo termalnih zdravilišč, katerih nosilci so večja turistična podjetja. Letno obišče zdravilišča na tem območju  preko 150.000 turistov, kljub temu pa podeželjsko okolje čezmejnega območja ne oziroma premalo prepozna priložnosti, ki jo tovrstni potencial nudi.
 
Celotno območje se ponaša z izredno ohranjeno naravno in kulturno dediščino, na voljo je bogata podeželska ponudba (izdelki zdrave prehrane, kmečki turizmi, aktivno preživljanje prostega časa, zeliščarstvo, vinotoči, turistične vinske ceste, pohodništvo, kolesarjenje). Srečujemo se s problemom nepovezovanja posameznih ponudnikov turističnih storitev na območju, slabo prepoznavnostjo ponudbe ter pomanjkanjem znanja, kako posamezne priložnosti v pravi obliki ponuditi trgu – turistu, ki na območje pride predvsem zaradi „standardne“ zdraviliške ponudbe.
 
Na osnovi identificiranih slabosti je nujna krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju integralnih  turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo za turista, ki postaja vse bolj zahteven in ki pričakuje, da mu nudimo več. Z izoblikovanimi atraktivnimi in specializiranimi integralnimi  podeželskimi wellness produkti bomo postali trajno zaželjena in prepoznana wellness 3 plus destinacija, ki bo nadgradila standardno ponudbo. Tovrstno ponudbo bomo združili v tri tematske sklope: aktivne počitnice, doživetje narave in gastronomije ter kultura in jih preko novih integralnih turističnih produktov vpeli v obstoječo turistično poudbo območja, s ciljem da združimo in povežemo ponudbo podeželja v  eno samo, edinstveno, čezmejno, srednjeevropsko wellness destinacijo, prepoznano po specializirani, izvirni in povezani ponudbi.
 
V okviru projektnih aktivnosti bomo izvedli številne promocijske akcije, predstavitve na mednarodnih turističnih sejmih, pripravili promocijske materiale, usposobili turistične vodiče za vodenje po celotnem območju projektnega partnerstva, poseben poudarek bomo namenili usposabljanju kolesarskih vodičev.
 
Projekt predstavlja priložnost za turistične ponudnike na podeželju, da pridobijo nova znanja o možnostih plasiranja svojih proizvodov in storitev, priložnost za ustvarjanje višje dodane vrednosti, priložnost za razvoj skupne uravnotežene ponudbe pod prepoznavno tržno znamko, dvig prepoznavnosti čezmejnega območja kot podeželske wellness turistične destinacije. S projektom bomo zagotovili pretok turistov, obiskovalcev na celotnem območju v povezavi med posameznimi ponudniki na čezmejnem območju. Zagotovili bomo ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine, dvig zavesti pri prebivalcih območja in pri turistih o pomenu odnosa do okolja, naše dediščine ter kakovosti življenja v čezmejnem območju.
 
Spletna stran projekta se nahaja na naslovu http://wellness3plus.ra-kozjansko.si/.
 

 

 

Prenesi:
SHIFT + A