Opis fizičnega dostopa

Fizičen dostop je možen v poslovnih prostorih javnega zavoda na naslovu Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur.


Postopek je natančno opredeljen v Zakonu do dostopu do informacij javnega značaja.


Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev prek elektronskega naslova pa se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Za ustno se šteje tudi zahteva podana po telefonu. Organ je dolžan o zahtevi odgovoriti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.

 

Ustna zahteva:
Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, mu je organ dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij, razen do podatkov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Pisna zahteva:
Pisna vloga mora vsebovati:

  • navedbo organa kateremu pošiljate zahtevek,
  • osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
  • naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
  • informacijo s katero se želite seznaniti,
  • navedbo na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled).

Prosilec ima pravico dobiti od Razvojne agencije Kozjansko informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski podpis.


Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa ali fotokopije zahtevane informacije se prosilcu zaračuna materialne stroške po ceniku, ki ga je sprejel javni zavod.


Na pravno varstvo, ki ga predpisuje zakon, se lahko prosilec sklicuje samo, če je podal pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.


Za koordinacijo priprav informacij javnega značaja Razvojne agencije Kozjansko je direktorica določila mag. Mašo Jazbec, tel.: 03 747 13 07, e-pošta: info@ra-kozjansko.si.


Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja lahko prosilci pošljejo na naslov: Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur.


Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen pri uradni osebi, zadolženi za dostop do informacij javnega značaja v času uradnih ur javnega zavoda (od ponedeljka do potka od 7. do 15. ure, v poslovnih prostorih Razvojne agencije Kozjansko).


Delni dostop do informacij javnega značaja se izvaja z prekrivanjem delov dokumentov, ki vsebujejo podatke iz 6. člena Zakona o dostopu do informacija javnega značaja.

SHIFT + A