Kratek opis delovnega področja zavoda

Zavod LPC Kozjansko je bil ustanovljen leta 2000 z namenom pospeševanja podjetništva, malega gospodarstva in turizma na območju občin Dobje in Šentjur, povezovanja podjetnikov in podjetij z občinama, Obrtno in Gospodarsko zbornico Slovenije, kakor tudi z državnimi in drugimi institucijami, ki vplivajo na gospodarski razvoj.

 

LPC Kozjansko, lokalni pospeševalni center se je dne, 22. julija 2005 s sklepom Okrožnega sodišča v Celju preimenoval v Razvojno agencijo Kozjansko. Razvojna agencija Kozjansko je pravni naslednik LPC-ja Kozjansko in nadaljuje z izvajanjem aktivnosti LPC-ja Kozjansko.

Razvojna agencija Kozjansko nudi strokovno pomoč pri različnih razvojnih aktivnostih na območju občin Dobje in Šentjur ter razvija medsebojne povezave in sodelovanje med nosilci ter lokalnim in širšim regijskim, slovenskim in evropskim okoljem, s čimer se omogoča doseganje boljših rezultatov tako za posameznike kot za širšo skupnost.

Glavna področja delovanja so opredeljena v Odloku o ustanovitvi zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center (UL RS št. 4/2000) in v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center (UL RS št. 20/2005, UL RS št. 31/2005):

 • izvajanje drugih programov in projektov na področju pospeševanja podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni,
 • izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov,
 • priprava območnega razvojnega programa za območno razvojno partnerstvo,
 • koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva,
 • izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni,
 • zastopanje območnega razvojnega partnerstva na vseh nivojih,
 • sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
 • koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij,
 • organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
 • svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in potencialnim podjetnikom,
 • povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskovanja in razvoja,
 • svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
 • aktiviranje in razvoj kadrov za razvojne naloge,
 • strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov,
 • koordinacija in izvajanje nalog iz programa aktivne politike zaposlovanja,
 • izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljišč primernih za razvoj gospodarstva,
 • priprava in izdelava posameznih projektov po naročilu,
 • spodbujanje razvoja turizma na območju,
 • skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe območja,
 • izvajanje strokovnega dela in koordinacija aktivnosti TIC Šentjur,
 • spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju,
 • druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom.
SHIFT + A