Program Leader

Informacija o sofinanciranju

 

Leta 2008 je bilo območje sedmih občin Od Pohorja do Bohorja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) potrjeno za Leader območje, ki se imenuje Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« in se razprostira na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« ima pogodbeno pravno organizacijsko obliko. Ustanovljena je bila kot lokalno razvojno partnerstvo neprofitnega značaja na podlagi zavezujoče Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja.

Strokovno in administrativno-tehnično podporo delovanju LAS nudi vodilni partner. Za vodilnega partnerja LAS je bila izbrana Razvojna agencija Kozjansko, ki izpolnjuje vse zahtevane kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno strokovno in projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanja nalog LAS.

 

Več informacij najdete na spletni strani LAS "Od Pohorja do Bohorja"

 

 

 

 

Predstavitev sofinancirane aktivnosti 

Naziv aktivnosti:

19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS "Od Pohorja do Bohorja".

Povzetek:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:

 • ustrezno podporno okolje,
 • spodbujene podjetniške aktivnosti in socialno podjetništvo ter nove oblike podjetniškega sodelovanja v urbanih območjih,
 • primerna in zadovoljiva infrastruktura,
 • ohranjena biotska raznovrstnost in varovane naravne vrednote,
 • izboljšano stanje okolja v urbanih območjih,
 • izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih ranljivih skupin, 
 • spodbujene aktivnosti, ki prispevajo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin v urbanih območjih.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani Organa upravljanja potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlaganje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS "Od Pohorja do Bohorja" je usmerjena:

 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:

CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, kateri se je na EU ravni izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev. K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja:

 • Ustvarjanje delovnih mest
 • Razvoj osnovnih storitev
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

 

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18).

 

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.«

 

Za vsebino na spletni strani LAS "Od Pohorja do Bohorja" je odgovorna Lokalna akcijska skupina "Od Pohorja do Bohorja", ki jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija Kozjansko.

 


 

Naziv aktivnosti:

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS "Od Pohorja do Bohorja"

Operacija: Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Povzetek:

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine je operacija sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin. Poleg LAS »Od Pohorja do Bohorja« sodelujejo še: LAS V objemu Sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja.

Z operacijo želimo doseči večjo prepoznavnost zeliščarstva na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti, ter razviti inovativno zeliščarsko turistično ponudbo.

Cilji:

 • vzpostavitev mreže ponudnikov in mentorjev
 • spodbujanje registracije novih ponudnikov
 • vzpostavitev e herbarija in zagotavljanje podpornih podatkov
 • promocija in trženje zeliščarstva kot integralnega produkta (od rastline do izdelkov in povezanih storitev, tudi zgodbe in doživetja kot turističnega produkta).

 


 

Naziv aktivnosti:

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Operacija: Na Turo Pohorje Bohor - inovativen integralen destinacijski produkt

Povzetek:

Namen operacije je povezati potenciale celotnega območja destinacije LAS »Od Pohorja do Bohorja« v skupno enovito mrežo. Izvedene bodo delavnice za ponudnike in skrbnike naravne in kulturne dediščine na eni strani ter za turistične vodnike na drugi strani. Izdelal se bo priročnik za standardizacijo in oblikovanih bo 14 celostnih inovativnih destinacijskih produktov, ki bodo povezali destinacijo. Nove inovativne študijske ture bodo testirane z različnimi ciljnimi skupinami, vzpostavljen in preizkušen bo enostaven trženjski model, ki bo osnova in podlaga za nadaljnje delovanje mreže.

Cilji:

 • izbor pilotnih pohodnih poti in njihova standardizacija (izdelava priročnika),
 • oblikovanje krožnih programov – celostnih produktov destinacije,
 • izvedba izobraževanj za ponudnike, skrbnike in vodnike,
 • izvedba treh študijskih poti po destinaciji.

 

 


 

Naziv aktivnosti:

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Operacija: TUR-INFOMAT, Inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih

Povzetek:

Na območju destinacije od Pohorja do Bohorja je konstanten pretok obiskovalcev. Da bi jim omogočili 24-urno dostopnost do aktualnih in uporabnih turističnih informacij, smo pripravili projekt TUR-INFOMAT. V sklopu projekta bomo vzpostavili mrežo turističnih infomatov, kjer bodo 24 ur dostopne informacije o ponudbi destinacije. Turistični infomati bodo poskrbeli za večjo vključenost ranljivih skupin. Infomati bodo prilagojeni potrebam dostopnega turizma in bodo postavljeni na skrbno izbranih lokacijah v urbanih centrih območja od Pohorja do Bohorja. Turistični infomati bodo obiskovalce seznanjali, inovativno izobraževali in jim omogočali doživetje naravne, kulturne dediščine, kulinarike območja, seznanili jih bodo z dogodki in prireditvami na območju.

Cilji:

 • posnetek stanja in spodbujanja aktivnosti, ki pripomorejo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin v urbanih območjih,
 • spodbujanje novih pristopov informiranja, izobraževanja in kvalitetnega preživljanja prostega časa,
 • promocija trajnostnega turizma,
 • postavitev 6 infomatov v urbanih centrih.

 

 

SHIFT + A