Razvoj za razvoj

Krepitev razvojnega potenciala človeških virov v skupnem čezmejnem prostoru

Partnerji in območje izvajanja projekta

Poleg prijaviteljev projekta, RA Kozjansko na slovenski in ZARE na hrvaški strani, so v projekt na slovenski strani kot partnerji vključeni Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Šolski center Šentjur ter Občina Šentjur, ki sofinancira vzpostavitev Centra za usposabljanje za razvoj podeželja.

Na slovenski strani je bilo v projekt vključeno 13 občin, in sicer: Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Kozje, Oplotnica, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Vitanje in Zreče.

Na hrvaški strani pa v projektu sodeluje Krapinsko – Zagorska županija, ki je razdeljena na 25 občin: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščica, Kraljevac na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sv. Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Zlatar Bistrica in mesta: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Orosavje, Pregrada, Zabok in Zlatar.

Cilj projekta je izboljšati razvojni potencial območja skozi dvig usposobljenosti in zaposlitvenih možnosti prebivalstva, organiziranje prilagojenega ciljnega usposabljanja, razvoj podjetniške kulture in kulture vseživljenjskega učenja, z namenom, da se prispeva k dvigu kvalificiranosti in fleksibilnosti delovne sile ter izboljšanju razmer na trgu dela.

Izvedene aktivnosti in rezultati projekta:

 • Izdelana Strateška analiza razvoja človeških virov za Obsotelje in Kozjansko ter Dravinjsko.
 • Pripravljena skupna, slovensko hrvaška publikacija »Izsledki analize stanja na področju človeških virov«.
 • Na podlagi anket med podjetji in podeželskim prebivalstvom ter predlogov Območnih obrtnih zbornic in Kmetijskih svetovalnih služb in strateške analize razvoja človeških virov, so bili izdelani načrti in programi usposabljanj zaposlenih v podjetjih, podjetnikov ter podeželskega prebivalstva. Strateška analiza je pokazala, da je neustrezna izobrazbena struktura prebivalstva ena od ključnih ovir za hitrejši razvoj območja, zato je spodbujanje podjetij in posameznikov, da se usposabljajo in izobražujejo izrednega pomena. Izobraževanja in delavnice so bile med podjetniki, zaposlenimi v malih in srednjih podjetjih ter podeželskim prebivalstvom pozitivno sprejete. Programi izobraževanj so bili prilagojeni potrebam in željam izraženih v anketah in so pokrivali področja, na katerih so potrebna dodatna znanja.
 • Izvedenih 23 delavnic in usposabljanj za zaposlene v malih in srednjih podjetjih ter podjetnike. Na delavnicah se je izobraževalo več kot 250 udeležencev iz 40 podjetij. Teme izobraževanj so bile tuji jeziki, računalništvo, marketing, trženje, davki, strežba, zdrava prehrana, reševanje konfliktov, komunikacija, itd. Usposabljana in delavnice za MSP je izvajalo podjetje IZZA.
 • Za podeželsko prebivalstvo je bilo izvedenih 13 delavnic s področja izdelave kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način, računalništva, zeliščarstva, turizma na kmetiji, predelave sadja, nemškega jezika, ekokmetovanja, oblikovanja in razvoja podjetniške ideje, izdelave poslovnega načrta ter davčnega in finančnega vidika poslovanja. Delavnic se je udeležilo 230 posameznikov, od tega jih bo okrog 44 dobilo nacionalno poklicno kvalifikacijo, kar jim bo omogočilo, da registrirajo dopolnilno dejavnost. Uposabljanja in delavnice za podeželsko prebivalstvo je izvajal zavod Vrbov log.
 • Oblikovana »EUROSKUPINA«, skupina 25 bodočih nosilcev razvojnih aktivnosti na območju Obsotelja in Kozjanskega ter Dravinjskega, ki se je praktično usposabljala za prijavo in črpanje sredstev na državnih in evropskih razpisih ter projektni management.
 • V okviru projekta in uspešnega sodelovanja z Zagorsko razvojno agencijo (ZARA) je nastal nabor 36 skupnih razvojnih čezmejnih projektov.
 • CENTER ZA USPOSABLJANJE ZA RAZVOJ PODEŽELJA
  V starem mestnem jedru (v Zgornjem trgu) v Šentjurju je v II. nadstropju, v stavbi, kjer sta tudi muzej Zakladi Rifnika ter Turistično informativni center, vzpostavljen Center za usposabljanje za razvoj podeželja, kjer se bodo izvajala usposabljanja potrebna za razvoj človeških virov na podeželju. V povsem prenovljenih prostorih sta dve opremljeni predavalnici, v katerih je na voljo tudi konferenčni oz. prevajalski sistem za izvajanje čezmejnih izobraževanj in usposabljanj. Center je organizacijska enota Razvojne agencije Kozjansko.
 • V sodelovanju s hrvaškim partnerjem je v pripravi skupna vizija razvoja človeških virov na čezmejnem območju.
 • Zaključna prireditev, 13. februarja 2008 v Kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah, namenjena predstavitvi rezultatov projekta ter povezovanju in druženju udeležencev usposabljanj na obeh straneh meje.
 • Strokovna konferenca, 15. februarja 2008 v Gostišču Miran v Dramljah, na kateri so udeleženci iz različnih sfer razpravljali o razvoju človeških virov na območju.
 • Pripravljena skupna vizija razvoja človeških virov na čezmejnem območju.


Projekt »Razvoj za razvoj« se je na slovenski strani zaključil 15. februarja 2008, na hrvaški pa se bo zaključil v mesecu avgustu 2008.

 

 

Projekt delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006.
Organ upravljanja Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Za vsebino dokumenta je odgovorna Razvojna agencija Kozjansko in v nobenem primeru ne izraža stališča Evropske unije.

SHIFT + A