Marijina romarska pot

 

V projektnem partnerstvu Kozjanski park (kot vodilni partner), RA Kozjansko, RISO Ptuj in Turistička zajednica (TZ) sjeverno Zagorje, TZ Krapinsko zagorske županije, TZ mesta Krapina, javna ustanova Park prirode Medvednica in mesto Sveti Ivan Zelina smo uspešno kandidirali na razpisu IPA Operativni program IPA Slovenija Hrvaška 2007-2013 s projektom Turistična infrastruktura in promocija izbranih sakralnih centrov, z akronimom „Marijina romarska pot“.

 
Skupna vrednost projekta znaša 703.836 EUR, od tega znašajo odobrena sredstva Evropska sredstva do višine 591.126 EUR.
 
Projektno območje obsega na slovenski strani: Pomurje, Podravje, Haloze in Dravinjske gorice, Voglajnsko – Sotelska Slovenija in območje Kozjanskega parka. Na hrvaški strani pa: Varaždinsko, Krapinsko, Zagorsko območje.
 
Na tem območju je zelo bogata sakralna kulturna dediščina in poglavitno mesto imajo Marijina svetišča oz. cerkve, ki so večinoma romarske. Na projektnem območju v Sloveniji jih je okoli 50. Po pomenu izstopata Ptujska gora in Svete gore nad Bistrico ob Sotli, ki imata dolgoletno romarsko tradicijo in sta glede na število letnih obiskovalcev najpomembnejši točki projekta na slovenski strani.
 
Na Ptujski gori je ena najlepših gotskih cerkva na Slovenskem, ki privablja letno ca. 60.000 obiskovalcev. Svete gore nad Bistrico ob Sotli pa so znamenita romarska pot Slovencev in Hrvatov že od 13. stol. naprej in z edinstvenim kompleksom 5 cerkva predstavljajo biser kulturne dediščine na Slovenskem.
 
Na Hrvaškem projektnem območju izstopa romarski center Marija Bistrica, ki je hrvaško nacionalno svetišče in ga letno obišče ca. 800.000 obiskovalcev (veliko iz Slovenije).
 
Romarski centri so med sabo nepovezani in svojo turistično ponudbo promovirajo in tržijo individualno. Zato je potrebno, da se ustvari nov turistični produkt Marijina romarska pot, ki bo povezal ponudbo romarskih središč in drugih krajev na obeh straneh meje. Na predvideni trasi Marijine romarske poti je izjemno bogata kulturna in naravna dediščina, ki se bo s tem projektom začela promovirati in tržiti na celosten način. Veliko je krajev in objektov na obeh straneh meje, ki so v turističnem pogledu neprepoznavni, vendar imajo velik turistični potencial. S projektom bodo dobili dodano vrednost in priložnost, da postanejo del turistične ponudbe Marijine romarske poti.
 
Romarski turizem je idealna oblika popotniškega in kulturnega turizma. Dober primer je Jakobova pot v Santiago de Compostela, ki jo letno prehodi okoli 10.000 romarjev in drugih pohodnikov. S projektom bomo izkoristili bogati potencial na obeh straneh meje za razvoj romarskega turizma, ki postaja vse bolj priljubljena oblika turizma v Evropi in drugod po svetu.
 
 

SHIFT + A