Kolesarsko omrežje obmejnega območja

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru Donacijske sheme za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju, Program Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija - SNP 2003 SI.2003/004-938-22.

Projekt je izvajala Razvojna agencija Kozjansko v sodelovanju z RA Sotla ter občinami na območju Obsotelja in Kozjanskega in hrvaškimi partnerji. Vključene so občine Dobje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje, Bistrica ob Sotli, Rogatec in Podčetrtek ter na hrvaški strani Krapinsko-zagorska županijo.

Rezultati projekta

1. Izdelana prometna študija izvedljivosti vseh treh državnih kolesarskih povezav
Na podlagi zasnove državnega kolesarskega omrežja, skozi območje potekajo tri kolesarske povezave, ki so bile obravnavane v prometni študiji, izdelani v okviru projekta in sicer:

  • daljinska kolesarska povezava št. 910600 v smeri Slovenska Bistrica-Čatež;
  • glavna kolesarska povezava št. 921800 v smeri Brestanica- Bistrica ob Sotli in
  • glavna kolesarska povezava št. 921700 v smeri Celje-Dobovec.


Za te kolesarske povezave je bilo potrebno določiti možne poteke tras, po katerih se bodo v prihodnje urejale površine za kolesarje. V ta namen je bila izdelana prometna študija izvedljivosti vseh treh državnih kolesarskih povezav, njihova umestitev v prostor in navezava na hrvaško kolesarsko omrežje. Študija se nanaša na tisti del teh povezav, ki potekajo po območju občin Kozjanskega in Obsotelja.

2. Izdelava študije umestitve lokalnega kolesarskega omrežja
Upoštevani so bili podatki občinskih prostorskih planov, predlogi lokalnih kolesarskih, športnih, turističnih in drugih društev. Izdelanih je bilo 44 predlogov kolesarskih povezav na čezmejnem območju Obsotelja s Kozjanskim ter Krapinsko - zagorske županije.

3. Izdani sta bili dve turistični karti za kolesarje, ki prikazujeta predlagane trase kolesarskih krožnih poti vzhodnega in zahodnega dela zajetega območja ter dajeta kolesarju informacije o:

  • obstoječi turistični ponudbi (prenočišča, gostinska ponudba, naravne in kulturne znamenitosti),
  • kolesarskih in športnih društvih ter njihovih kontaktnih osebah,
  • kolesarskih servisih,
  • kolesarskih, športnih ter drugih tradicionalnih prireditvah na območju.
Predstavitev kolesarskega omrežja na sejmu v Beogradu

Predstavitev kolesarskega omrežja na sejmu v Beogradu

SHIFT + A