Seniors in Action

Projekt Seniors in Action se odvija v okviru strateškega partnerstva programa Erasmus plus, KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT 2020-1-PL01-KA204-082300

Cilj projekta je podpora in pomoč starejšim in ljudem s posebnimi potrebami, da kvalitetneje preživljajo svoj prosti čas in so učinkoviteje vključeni v lokalno skupnost, ter imajo glede na njihove ovire optimalen dostop tako do kulturnih kot turističnih vsebin.

V projektu poleg Razvojne agencije Kozjansko sodelujejo še trije mednarodni partnerji in sicer: fundacija  za podporo in dvig kvalitete življenja ljudi s posebnimi potrebami iz Poljske: Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu", organizacija, ki usposablja spremljevalni kader za ljudi s posebnimi potrebami na njihovih potovanjih :Edunet iz Romunije in  organizacija, ki aktivira starejše in ljudi s posebnimi potrebami, da soustvarjajo kvalitetnejše preživljanje njihovega prostega časa doma in v tujini: Eduplus iz Španije.

Kratkoročni rezultati projekta bodo izmenjava dobrih praks med različnimi državami, različnimi kulturnimi okolji,izboljšanje multilateralnega sodelovanja, večje zavedanje lokalnega okolja za skrb in odnos do ljudi s posebnimi potrebami pri načrtovanju kulturnih dogodkov in turističnih vsebin dostopnih za vse ciljne skupine, tudi skupine s posebnimi potrebami in starejše, aktivacija le teh, medkulturni dialog.

Dolgoročni učinek projekta bo  boljša organiziranost dostopnega turizma v vključenih destinacijah, skozi višjo ozaveščenost deležnikov v destinaciji in njihovo načrtno in odgovorno delovanje tako pri bodočih urbanističnih rešitvah kot tudi organizaciji dogodkov in vsakdanjega življenja prebivalcev in obiskovalcev  s posebnimi potrebami in večja vključenost starejših in ljudi s posebnimi potrebami.

Vizija projekta je realizacija optimalno dostopnega turizma za starejše in ljudi s posebnimi potrebami, premagovanje stereotipov in boljše razumevanje potreb prebivalcev in obiskovalcev s posebnimi potrebami.

Projekt se zaključi 1. 1. 2023.

SHIFT + A