GREKO - Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)” se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje  ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Trajanje projekta: 11/2019 – 12/2022

Vodja projekta: Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

Vsebina projekta:

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir gnojil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Onesnaževanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme.

Namen projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode.

V projektu bomo razvili, umestili in testirali učinek grajenih ekostistemov, ki bodo umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih.  Cilj projekta je oceniti učinkovitosti grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja površinskih voda ter zadrževanja vode v okolju. Podana bo ocena primernosti in učinkovitosti umeščanja takih ukrepov v osuševalne sisteme.

Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih lokacij tudi usposabljanja in priročnik za uporabo rezultatov projekta, pripravljen za širšo rabo.

Partnerji

  • Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)
  • Meja Šentjur d.d.
  • Infrastrukturni Center Jablje
  • Kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, Andrej Grabnar, Majda Veselič
  • Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
  • Razvojna agencija Kozjansko
  • KGZS Zavod Novo mesto
  • KGZS Zavod Murska Sobota

 

The project is funded by the European agricultural fund for rural development (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en) and Rural Development Programme of the Republic of Slovenia: https://www.program-podezelja.si/en/

SHIFT + A