Imam podjetje in bi se vključill v program inkubacije

Za vključitev v program predinkubacije mora podjetnik izpolniti vlogo, ki se nahaja spodaj in priložiti vse potrebne priloge (poslovni načrt in življenjepis).

 

Strokovni sodelavec za program inkubiranja najprej preveri administrativno ustreznost vloge (ali je na pravilnem obrazcu in je popolna, ali so priložene vse priloge) in vlagatelja obvesti o morebitnih dopolnitvah najkasneje v osmih delovnih dneh po prejemu vloge.

 

Komisija za sprejem pregleda vlogo in jo oceni na podlagi kriterijev in ocenjevalnega lista, ki so priloga temu dokumentu. Komisija mora sklep o doseženih točkah vlagatelju posredovati v roku največ 8 dni po prejemu.

 

V primeru pozitivno ocenjene vloge s strani komisije mora direktor z nosilcem dejavnosti oziroma direktorjem podjetja podpisati pogodbo o inkubiranju najkasneje v 5 dneh od sklepa komisije za sprejem.

 

Pogodba o inkubiranju natančneje opredeljuje obveznosti in pravice inkubiranega  podjetja ter medsebojna razmerja med inkubatorjem in podjetjem. Pogodba se podpiše za določen čas in sicer do največ 5 let od ustanovitve inkubiranega podjetja.

 

 

 

SHIFT + A