Arhiv razpisov 2016

Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«

Namenjen: vzgojno-izobraževalnim zavodom

Datum objave razpisa: petek, 9. september 2016

Rok: 3. oktober 2016 do 10. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016059.pd...

Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2016

Namenjen: subjektom, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu

Datum objave razpisa: petek, 2. september 2016

Rok: torek, 20. september 2016 do 13:11

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016058.pd...

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov

Namenjen: pravnim osebam zasebnega prava, ki imajo status društva/zavoda/invalidske organizacije/humanitarne organizacije/socialnega podjetja

Datum objave razpisa: petek, 2. september 2016

Rok: sreda, 19. oktober 2016 do 13:07

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016058.pd...

Javni razpis za izbor operacij »Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (JR ESS RIUO 2016–2021)«

Namenjen: kulturnim ustanovam s področja gledališča ter kulturnim ustanovam s področja filma

Datum objave razpisa: petek, 26. avgust 2016

Rok: ponedeljek, 26. september 2016 do 13:34

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016056.pd...

Javni poziv podjetjem za vključitev v Akademijo »Vzpostavitev trajnostnih poslovnih modelov v praksi«

Namenjen: Predmet javnega poziva je izbor predvidoma 9 podjetij, za sodelovanje v nacionalnem pilotnem programu 'Vzpostavljanje trajnostnih poslovnih modelov v praksi' ter vključitev v 15 mesečni izobraževalni program 'Akademija TPM', ki bo potekala od septembra 2016 do decembra 2017.

Datum objave razpisa: sreda, 10. avgust 2016

Rok: 5. 9. 2016 do 12. ure

Povezava: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-08-10-Ja...

Javni razpis Spodbude za MSP v lesarstvu

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki ob pri¬javi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa

Datum objave razpisa: petek, 29. julij 2016

Rok: 29. avgust 2016, do 14.00

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016052.pd...

Razpis za 5.000 € šolnine za bodoče podjetnike na področju kulturnega turizma!

Namenjen: Banka Koper obvešča o mednarodnem razpisu, na katerega se lahko prijavite do 15. septembra 2016 in je del projekta »Ecapital Culture - Adriatic Start Up School«. Namenjen je bodočim podjetnikom na področju turizma in kulture, ki želijo svojimi poslovnimi idejami spodbujati lokalno kulturo oz. kulturno dediščino v Sloveniji. Med vsemi prijavljenimi bo komisija izbrala 20 oseb iz osmih držav širše regije Adriatic, ki bodo deležne brezplačnega devet tedenskega šolanja na Start Up School Ancona v vrednosti 5.000 €.

Datum objave razpisa: petek, 15. julij 2016

Rok: četrtek, 15. september 2016 do 8:03

Povezava: http://startupschool.ecapital.it/

Javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 15. julij 2016

Rok: ponedeljek, 8. avgust 2016 do 7:50

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016050.pd...

Javni razpis za »Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesnopredelovalne industrije (dejavnost SKD C16 IN C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016« (JR-2/2016-446)

Namenjen: pravnim ali fizičnim osebam, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ki proizvajajo proizvode oz. izvajajo storitve na področju rabe lesa

Datum objave razpisa: petek, 24. junij 2016

Rok: do vključno 9. 9. 2016 do 13. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016044.pd...

Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016

Namenjen: pravnim osebam, ki so kot upravičenci navedeni v Razpisu Evropske komisije

Datum objave razpisa: petek, 24. junij 2016

Rok: najkasneje do 8. 8. 2016 do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016044.pd...

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 24. junij 2016

Rok: ponedeljek, 25. julij 2016 do 12:59

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016044.pd...

4. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Namenjen: nosilcem kmetijskega gospodarstva

Datum objave razpisa: petek, 24. junij 2016

Rok: do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016044.pd...

Javni razpis za izbor izvajalcev operacije »usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021«

Namenjen: javnim zavodom, vpisanim v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja

Datum objave razpisa: petek, 17. junij 2016

Rok: 13. 7. 2016 do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016042.pd...

Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Namenjen: javnim zavodom, katerih temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih

Datum objave razpisa: petek, 17. junij 2016

Rok: 7. 7. 2016, do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016042.pd...

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Namenjen: mladim kmetom

Datum objave razpisa: petek, 17. junij 2016

Rok: do vključno 17. 8. 2016 do 24. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016042.pd...

Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

Namenjen: javnim zavodom, katerih temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih

Datum objave razpisa: petek, 17. junij 2016

Rok: 7. 7. 2016, do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016042.pd...

Javni razpis »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«

Namenjen: javnim in zasebnim zavodom, društvom in njihovim združenjem, univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ustanovam

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2016

Rok: 8. 7. 2016 do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pd...

Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018

Namenjen: organizacijam v mladinskem sektorju, mladinskim svetom, javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2016

Rok: 20. 7. 2016 do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pd...

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL

Namenjen: velikim, srednje velikim, malim in mikro podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2016

Rok: 11. 7. 2016, 25. 8. 2016, 10. 10. 2016

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pd...

3. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Namenjen: nosilcem kmetijskega gospodarstva, vpisanim v Register kmetijskih gospodarstev

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2016

Rok: 7. 9. 2016 do 24. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pd...

2. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Namenjen: nosilcem kmetijskega gospodarstva, vpisanim v Register kmetijskih gospodarstev

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2016

Rok: 7. 9. 2016 do 24. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pd...

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 (P2B)

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 3. junij 2016

Rok: petek, 24. junij 2016 do 9:06

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016039.pd...

Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017

Namenjen: osnovnim in srednjim šolam

Datum objave razpisa: petek, 3. junij 2016

Rok: ponedeljek, 4. julij 2016 do 9:05

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016039.pd...

Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016–2018

Namenjen: socialnim podjetjem, fizičnim osebam in podjetnikom posameznikom, če predhodno ustanovijo zadrugo oz. drugo pravnoorganizacijsko obliko s statusom socialnega podjetja

Datum objave razpisa: petek, 3. junij 2016

Rok: petek, 15. julij 2016 do 9:04

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016039.pd...

Interreg Slovenija-Avstrija, javni razpis za predložitev predlogov, 2. rok

Namenjen: lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom, neprofitnim organizacijam, malim in srednjim podjetjem

Datum objave razpisa: sreda, 1. junij 2016

Rok: Drugi rok za predložitev vlog se bo zaključil 27. julija 2016

Povezava: http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis...

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2016

Namenjen: društvom, zavodom, ustanovam, zbornicam, univerzam, članicam univerz

Datum objave razpisa: petek, 20. maj 2016

Rok: do 10. 6. 2016 do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016036.pd...

Javni razpis za izbor operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«

Namenjen: regionalno razpršeni mreži vključenih VIZ zavodov iz najmanj šestih statističnih regij Republike Slovenije, ki je sestavljena iz konzorcijskih partnerjev (kot nosilcev mreže) in sodelujočih zavodov

Datum objave razpisa: petek, 13. maj 2016

Rok: 6. junij 2016 do 10. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016035.pd...

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017

Namenjen: nevladnim organizacijam

Datum objave razpisa: petek, 13. maj 2016

Rok: do 3. junija 2016 do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016035.pd...

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Namenjen: pravnim osebam s področja vzgoje in izobraževanja – vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Datum objave razpisa: petek, 6. maj 2016

Rok: 25. maj 2016 do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016032.pd...

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016

Namenjen: za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme - fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost; za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom - fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost

Datum objave razpisa: petek, 6. maj 2016

Rok: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 8. 2016

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016032.pd...

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2016

Namenjen: turističnim društvom

Datum objave razpisa: petek, 29. april 2016

Rok: 27. 5. 2016, najkasneje do 14. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016031.pd...

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 15. april 2016

Rok: do objave zaključka v UL RS

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016028.pd...

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Namenjen: gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo dejavnosti

Datum objave razpisa: petek, 15. april 2016

Rok: do objave zaključka poziva v UL RS oziroma do dodelitve vseh sredstev

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016028.pd...

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Namenjen: fizičnim osebam s stalnim prebivališčem v RS

Datum objave razpisa: petek, 15. april 2016

Rok: do objave zaključka poziva v UL RS oz. do dodelitve razpisanih sredstev

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016028.pd...

Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 15. april 2016

Rok: do objave zaključka javnega poziva v UL RS

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016028.pd...

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017

Namenjen: nacionalnim panožnim športnim zvezam, organizacijam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, subjektom, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu

Datum objave razpisa: petek, 15. april 2016

Rok: petek, 6. maj 2016 do 12:01

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016028.pd...

Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2016

Namenjen: organizacijam upokojencev, ki so organizirane na državni ravni, razen političnih strank ter reprezentativnim invalidskim organizacijam, organiziranim na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov

Datum objave razpisa: petek, 15. april 2016

Rok: Prijavo je treba vložiti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa v UL RS

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016028.pd...

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (javni poziv, oznaka JP-PAR-2016)

Namenjen: investitorjem vzdrževanja in obnove objekta in investitorjem ureditve ali obnove javne površine

Datum objave razpisa: petek, 1. april 2016

Rok: do objave zaključka poziva, vendar najdlje do 31. 5. 2016

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016024.pd...

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2016

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 1. april 2016

Rok: torek, 15. november 2016 do 11:23

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016024.pd...

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016

Namenjen: upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju

Datum objave razpisa: petek, 11. marec 2016

Rok: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. novembra 2016

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016019.pd...

II. javni razpis Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja – P7 sop 2016

Namenjen: podjetjem s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o so¬cialnem podjetništvu

Datum objave razpisa: petek, 11. marec 2016

Rok: 31. 3. 2016, 10. 4. 2016, 10. 5. 2016, 10. 7. 2016 in 10. 9. 2016

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016019.pd...

Javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-KD 2016)

Namenjen: izvajalcem, ki delujejo na področju kulturne dediščine

Datum objave razpisa: petek, 11. marec 2016

Rok: ponedeljek, 11. april 2016 do 12:01

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016019.pd...

Spremembe - 1.javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

Namenjen: pravni ali fizični osebi, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je: nosilec kmetije (ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, z dopolnilno dejavnostjo, kjer ima nosilec, član ali zaposleni na kmetiji dovoljenje za opravljanje dejavnosti na tej kmetiji); samostojnemu podjetniku posamezniku; zadrugi; zavodu ali gospodarska družba.

Datum objave razpisa: petek, 19. februar 2016

Rok: sreda, 13. april 2016 do 10:15

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016019.pd...

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016

Namenjen: lastnikom oz. zakupnikom gozda; pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki niso lastniki oziroma zakupniki gozda, če imajo v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – storitev za gozdarstvo; agrarnim skupnostim v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Datum objave razpisa: petek, 19. februar 2016

Rok: petek, 15. april 2016 do 10:13

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016013.pd...

Javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji

Datum objave razpisa: petek, 12. februar 2016

Rok: 1. 3., 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1.

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016009.pd...

1. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Namenjen: nosilcem kmetijskega gospodarstva, vpisanim v Register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Datum objave razpisa: petek, 12. februar 2016

Rok: sreda, 6. april 2016 do 12:41

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016009.pd...

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2016

Namenjen: izvajalcem letnega programa športa, navedenim v 8. členu Zakona in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 22/15, 1/16).

Datum objave razpisa: petek, 12. februar 2016

Rok: ponedeljek, 29. februar 2016 do 12:40

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016009.pd...

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016«

Namenjen: vzgojno-izobraževalnim zavodom

Datum objave razpisa: petek, 12. februar 2016

Rok: ponedeljek, 7. marec 2016, do 10. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016009.pd...

Javni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namenjen: mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji

Datum objave razpisa: petek, 29. januar 2016

Rok: 19. februar 2016, 25. maj 2016

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016006.pd...

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020

Namenjen: lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom, neprofitnim organizacijam, malim in srednjim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 15. januar 2016

Rok: Prvi rok je 11. 3. 2016, ostali bodo objavljeni naknadno

Povezava: http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis...

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 54LS15

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 24. april 2015

Rok: sobota, 30. april 2016 do 7:55

Povezava: https://www.ekosklad.si/

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 53PO15

Namenjen: gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 24. april 2015

Rok: sobota, 30. april 2016 do 7:51

Povezava: https://www.ekosklad.si/

Iskalnik:

Ne spreglejte

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur