Arhiv razpisov 2014

Javni razpis URE-GEN-I-2014-3 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih – fizičnih osebah

Namenjen: končnim odjemalcem - fizični osebi oziroma potrošniku

Datum objave razpisa: petek, 12. december 2014

Rok: sreda, 24. december 2014 do 11:51

Povezava: http://www.gen-i.si/novice-in-mediji/novice/4456

2. javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Namenjen: Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid visokošolskih zavodov

Datum objave razpisa: petek, 14. november 2014

Rok: 24. december 2014 do 12. ure

Povezava: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/nas...

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017

Namenjen: pravnim osebam javnega ali zasebnega prava in zasebnikom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.

Datum objave razpisa: petek, 17. oktober 2014

Rok: ponedeljek, 17. november 2014, do 12.00

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014074.pd...

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«

Namenjen: vlagateljem, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: – imajo v skladu z 20. členom ZSRR-2 status regionalne razvojne agencije; – so druge pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in delujejo na podlagi ZSRR-2.

Datum objave razpisa: petek, 26. september 2014

Rok: petek, 3. oktober 2014 do 11:21

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014069.pd...

II. javni razpis subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2014 (P2B)

Namenjen: podjetjem, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A/2013 in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto

Datum objave razpisa: petek, 26. september 2014

Rok: torek, 4. november 2014 do 11:19

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014069.pd...

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

Namenjen: pravnim osebam, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina, nevladnim organizacijam, grozdom, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, pravnim osebam zasebnega prava, javnim ustanovam za gospodarski razvoj, javnim podjetjem ter drugim pravnim osebam, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja

Datum objave razpisa: petek, 12. september 2014

Rok: sreda, 15. oktober 2014 do 14:22

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014066.pd...

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 12. september 2014

Rok: ponedeljek, 13. oktober 2014 do 14:21

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014066.pd...

Javni razpis za Ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014

Namenjen: čebelarjem

Datum objave razpisa: petek, 12. september 2014

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014066.pd...

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014–2015

Namenjen: podjetjem, s.p.-jem, društvom, združenjem, javnim in zasebnim zavodom in nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja ali mreženja v kmetijstvu in živilstvu.

Datum objave razpisa: petek, 12. september 2014

Rok: do četrtka, 30. oktobra 2014, do 10. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014066.pd...

Javni razpis PURE 2014 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju

Namenjen: javnem sektorju

Datum objave razpisa: petek, 29. avgust 2014

Rok: ponedeljek, 1. december 2014. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 9. 9. 2014, nato

Povezava: http://www.energijaplus.si/

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo – V Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura

Namenjen: lastnikom nepre¬mičnine (pravna oseba javnega prava), ki je predmet prijave

Datum objave razpisa: ponedeljek, 25. avgust 2014

Rok: do vključno 14. 10. 2014 do 10. ure

Povezava: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/...

Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014

Namenjen: pravnim osebam, kot je to določeno v Razpisu Evropske komisije

Datum objave razpisa: petek, 22. avgust 2014

Rok: ponedeljek, 15. september 2014 do 9:28

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014063.pd...

Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij (SK200 2014)

Namenjen: mikro in malim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 1. avgust 2014

Rok: petek, 17. oktober 2014 do 11:22

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014059.pd...

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2014

Namenjen: nosilcem kmetijskega gospodarstva

Datum objave razpisa: petek, 1. avgust 2014

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014059.pd...

Javni razpis za izbor izvajalcev programa»Zdrav življenjski slog 2014–2015«

Namenjen: osnovnim šolam, zavodom, registriranim za dejavnost v športu, društvom v javnem interesu

Datum objave razpisa: petek, 25. julij 2014

Rok: petek, 8. avgust 2014 do 13:18

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014056.pd...

Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2014

Namenjen: vzrejevalcem, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih čebeljih matic v letu 2013

Datum objave razpisa: petek, 25. julij 2014

Rok: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. avgusta 2014

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014056.pd...

Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo

Namenjen: pravnim ali fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti.

Datum objave razpisa: petek, 18. julij 2014

Rok: do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKO.

Povezava: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageupl...

Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Namenjen: pravnim ali fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib.

Datum objave razpisa: petek, 18. julij 2014

Rok: do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKO.

Povezava: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageupl...

Javni razpis COSME za spodbujanje trajnostnih turističnih produktov na nadnacionalni ravni

Namenjen: malim in srednjim turističnim podjetjem.

Datum objave razpisa: sreda, 9. julij 2014

Rok: za elektronsko prijavo je 7. oktober 2014, do 17.00 ure po bruseljskem času.

Povezava: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdet...

LIFE 2014-2020

Namenjen: javnim in zasebnim pravnim osebam.

Datum objave razpisa: sreda, 18. junij 2014

Rok: September in oktober 2014 (različni datumi za različne prijave)

Povezava: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2...

Javni razpis G 1/14 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih

Namenjen: podjetjem, ki nameravajo izvesti novo naložbo v upravičene ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2014

Rok: 18. junij 2014, najkasneje do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014041.pd...

Javni razpis za Ukrep 112 pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014

Namenjen: mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2014

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014041.pd...

P1B TIP 2014 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 30. maj 2014

Rok: 20. 6., 21. 7. in 5. 9. 2014

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014038.pd...

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2014

Namenjen: društvom za prireditve v letu 2014

Datum objave razpisa: petek, 16. maj 2014

Rok: 13. junij 2014, najkasneje do 14. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014035.pd...

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju

Namenjen: mednarodni dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Datum objave razpisa: petek, 16. maj 2014

Rok: 6. junij 2014, do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014035.pd...

Javni razpis E3URE-2014-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Namenjen: poslovnim subjektom (občinam, podjetjem, drugim subjektom za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih).

Datum objave razpisa: petek, 16. maj 2014

Rok: 10. junij 2014, do 11. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014035.pd...

Javni razpis E3URE-2014-1 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Namenjen: občinam, podjetjem, drugim subjektom (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Datum objave razpisa: petek, 25. april 2014

Rok: do torka, 10. junija 2014, do 11. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014029.pd...

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015

Namenjen: samoupravnim lokalnim skupnostim

Datum objave razpisa: petek, 18. april 2014

Rok: od ponedeljka, 5. maja 2014 do vključno četrtka, 15. maja 2014

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica...

Javni razpis za sofinanciranje projektnega razpisa za okoljevarstvene in naravovarstvene nevladne organizacije 2014–2015

Namenjen: nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju ohranjanja okolja in narave

Datum objave razpisa: petek, 18. april 2014

Rok: ponedeljek, 19. maj 2014, do 10. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014027.pd...

Javni razpis PETROLURE/2014/R1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost

Namenjen: občinam, podjetjem in drugim subjektom (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE).

Datum objave razpisa: petek, 28. marec 2014

Rok: sreda, 30. april 2014 do 7:57

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014021.pd...

Javni razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014

Namenjen: občinam, podjetjem in drugim subjektom (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE).

Datum objave razpisa: petek, 28. marec 2014

Rok: do 30. maja 2014, do 12. ure.

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014021.pd...

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014 (JR 1/2014-446)

Namenjen: pravnim in fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 28. marec 2014

Rok: do 7. maja 2014 do 12. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014021.pd...

Javni razpis »sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«(JR-3/2014-446)

Namenjen: pravnim in fizičnim osebam za nastope na mednarodnih sejmih v tujini

Datum objave razpisa: petek, 28. marec 2014

Rok: do 30. aprila 2014 do 13. ure

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014021.pd...

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014

Namenjen: fizičnim in pravnim osebam, ki opravljajo čebelarsko dejavnost

Datum objave razpisa: petek, 28. marec 2014

Rok: nedelja, 31. avgust 2014 do 7:52

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014021.pd...

Javni razpis URE-GEN-I-2014-2 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Namenjen: pravnim osebam in pod¬jetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju RS

Datum objave razpisa: petek, 7. marec 2014

Rok: do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 16. maja 2014

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014017.pd...

Subvencije za zagon inovativnih podjetij (P2A 2014)

Namenjen: tehnološko inovativnim podjetjem, ki so na začetku svoje poti

Datum objave razpisa: petek, 7. marec 2014

Rok: petek, 25. april 2014 do 7:36

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/78/2014/p2a---subve...

Javni poziv 25SUB-OB14 - Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

Namenjen: občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije

Datum objave razpisa: petek, 28. februar 2014

Rok: sreda, 31. december 2014 do 14:30

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014015.pd...

Javni poziv 24SUB-OB14 - Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Namenjen: občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije

Datum objave razpisa: petek, 28. februar 2014

Rok: sreda, 31. december 2014 do 14:27

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014015.pd...

Javni poziv 27SUB-EVPO14 - Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila

Namenjen: pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nakup novih električnih, novih priključnih hibridnih ali novih vozil na električni pogon

Datum objave razpisa: petek, 21. februar 2014

Rok: do objave zaključka javnega poziva, vendar najkasneje do 15. 11. 2014.

Povezava: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Javni poziv 26SUB-EVOB14 - Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Namenjen: občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših električnih vozil.

Datum objave razpisa: petek, 21. februar 2014

Rok: do objave zaključka javnega poziva, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.

Povezava: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti

Namenjen: izvajalcem za sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in interme¬dijskih umetnosti

Datum objave razpisa: petek, 21. februar 2014

Rok: ponedeljek, 24. marec 2014 do 8:11

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave...

Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo

Namenjen: pravnim ali fizičnim osebam, registriranim za opravljanje ribogojske dejavnosti

Datum objave razpisa: petek, 21. februar 2014

Rok: do zaprtja javnega razpisa

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014014.pd...

Javni razpis URE-GEN-I-2014-1 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Namenjen: pravnim osebam in podjetnikom za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost

Datum objave razpisa: petek, 7. februar 2014

Rok: petek, 7. marec 2014 do 7:19

Povezava: http://www.gen-i.si/novice-in-mediji/novice/421

Razpis za podporo pri ustanovitvi in zagonu uspešnega podjetja

Namenjen: osebe mlajše od 35 let, ki bodo ustanovile s.p. ali d.o.o. in se v njem zaposlile do 30. maja letos

Datum objave razpisa: sreda, 5. februar 2014

Rok: torek, 11. februar 2014 do 22:17

Povezava: http://www.lui.si/mma_bin.php/$fId/201401211223498...

Javni razpis za podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2014

Namenjen: nevladnim organizacijam, nepridobi¬tnim združenjem ali drugim nepridobitnim oblikam sodelova¬nja kmetov v združenju

Datum objave razpisa: petek, 31. januar 2014

Rok: ponedeljek, 3. marec 2014 do 9:25

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Javni razpis za tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za leto 2014

Namenjen: nevladnim organizacijam, nepridobi¬tnim združenjem ali drugim nepridobitnim oblikam sodelova¬nja kmetov v združenju

Datum objave razpisa: petek, 31. januar 2014

Rok: ponedeljek, 3. marec 2014 do 9:24

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Javni razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2014

Namenjen: nepridobitnim združenjem, katerih povezovanje je širšega pomena za kmetijstvo in podeželje

Datum objave razpisa: petek, 31. januar 2014

Rok: ponedeljek, 3. marec 2014 do 9:22

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Nagradni natečaj za ženske podjetnice začetnice »Cartier Women’s Initiative Awards« za leto 2014

Namenjen: Razpis je namenjen ženskam, ki vodijo odgovorna profitno usmerjena podjetja, stara od enega do treh let. Na natečaju bo izbranih šest podjetij, ki bodo prejela leto dni mentorstva, 20.000,00 USD finančnih sredstev, pomembne priložnosti za mreženje, pa tudi predstavitev v medijih.

Datum objave razpisa: torek, 28. januar 2014

Rok: 28. februar 2013, do 10 ure po srednjeevropskem času

Povezava: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=News&...

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo – IV Razpis

Namenjen: lastnikom nepremičnin (pravne osebe javnega prava) ali njihovim uradnim pooblaščencem za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo

Datum objave razpisa: petek, 24. januar 2014

Rok: torek, 4. marec 2014 do 8:56

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014006.pd...

Javni razpis P7 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namenjen: mikro in malim podjetjem (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo), ki opravljajo gospodarsko dejavnost

Datum objave razpisa: petek, 3. januar 2014

Rok: Na prvi rok 20. 1. 2014 je prišlo 540 vlog, zato nadaljnjih odpiranj ne bo.

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/77/2014/p7---mikrok...

Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016

Namenjen: nevladnim organizacijam, ustanovam, ki jih je (so)ustanovila Vlada RS za izvajanje mednarodnega razvojnega sode-lovanja in mednarodne humanitarne pomoči ter izvajalcem negospodarskih javnih služb

Datum objave razpisa: petek, 27. december 2013

Rok: petek, 7. februar 2014 do 9:46

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013110.pd...

Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014

Namenjen: pravnim osebam javnega prava ali pravnim osebam zasebnega prava, ustanovljenim v RS, ali medvladnim organizacijam, ki delujejo v RS

Datum objave razpisa: petek, 27. december 2013

Rok: petek, 28. februar 2014 do 9:45

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013110.pd...

V. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči

Namenjen: nosilcem dejavnih kmetijskih gospodarstev

Datum objave razpisa: petek, 20. december 2013

Rok: sreda, 5. februar 2014 do 11:49

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013107.pd...

Iskalnik:

Ne spreglejte

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur