Arhiv razpisov 2011

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014

Namenjen: pravnim osebam javnega ali zasebnega prava in za¬sebnikom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih

Datum objave razpisa: petek, 21. oktober 2011

Rok: ponedeljek, 21. november 2011 do 12:21

Povezava: http://www.fundacijazasport.org/index.php?option=c...

Javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva

Namenjen: kmetijskim gospo¬darstvom, ki opravljajo kmetijsko dejavnost

Datum objave razpisa: petek, 21. oktober 2011

Rok: sreda, 30. november 2011 do 12:20

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev - hlevi

Namenjen: kmetijskim gospo¬darstvom, ki opravljajo kmetijsko dejavnost

Datum objave razpisa: petek, 21. oktober 2011

Rok: sreda, 30. november 2011 do 12:19

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

JAVNI POZIV 10SUB-VIS11 - Nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja

Namenjen: Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na območju Republike Slovenije, namenjenih izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki so v lasti občin.

Datum objave razpisa: petek, 7. oktober 2011

Rok: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2011

Povezava: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Javni poziv - IPA Cross-Border Programme Croatia-Serbia 2007-2013

Namenjen: Razpis je namenjen zbiranju predlogov na področju gospodarskega razvoja, varstva okolja ipd na področju Republike Srbije. Prijavijo se lahko: administracije, agencije, zbornice, lokalne in regionalne oblasti, šole in univerze iz držav članic EU, Srbije in Hrvaške.

Datum objave razpisa: četrtek, 25. avgust 2011

Rok: torek, 15. november 2011 do 7:56

Povezava: http://www.croatia-serbia.com/

Javni poziv - Information measures relating to the common agricultural policy

Namenjen: Evropska komisija sofinancira ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko, katerih cilj je zlasti:pomoč pri razlagi ter pri izvedbi in razvoju te politike, promocija evropskega modela kmetijstva in pomoč ljudem pri njegovem razumevanju,informiranje kmetov in drugih zainteresiranih, ki so dejavni na podeželskih območjih, ozaveščanje javnosti o bistvenih vsebinah in ciljih te politike. Prijavijo se lahko: administracije, agencije, zbornice, lokalne in regionalne oblasti, šole, univerze

Datum objave razpisa: četrtek, 25. avgust 2011

Rok: petek, 30. september 2011 do 7:54

Povezava: http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/ind...

Javni razpis »Procesni vavčer 2011/2012«

Namenjen: pravnim in fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 19. avgust 2011

Rok: do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 29.11.2011

Povezava: http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=142...

Javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011

Namenjen: kmetijam, kmetijam z dopolnilno dejavnostjo ter agrarnim in pašnim skupnostim

Datum objave razpisa: petek, 5. avgust 2011

Rok: petek, 30. september 2011 do 9:07

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Namenjen: fizičnim in pravnim osebam, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore, vlagatelji so lahko tudi občine.

Datum objave razpisa: petek, 29. julij 2011

Rok: do porabe razpisanih sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2011

Namenjen: vzrejevalcem, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemen¬skih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2010 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu

Datum objave razpisa: petek, 8. julij 2011

Rok: sreda, 31. avgust 2011 do 11:19

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni razpis za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2011 in 2012

Namenjen: regionalnim razvojnim agencijam in drugim razvojnim institucijam, ki opravljajo splošne razvojne naloge v razvojnih regijah, po evidenci SVLR na dan 1.2.2011

Datum objave razpisa: petek, 24. junij 2011

Rok: torek, 19. julij 2011 do 12:32

Povezava: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011

Namenjen: fizičnim osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo

Datum objave razpisa: petek, 17. junij 2011

Rok: do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni razpis »Procesni vavčer 2011« (JR 5/2011-446)

Namenjen: pravnim in fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2011

Rok: do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 29.11.2011

Povezava: http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=134...

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih (JR 4/2011-446)

Namenjen: mikro, majhnim ali srednje velikim podjetjem.

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2011

Rok: 1. 7. 2011 do 12.00

Povezava: http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=135...

322 - Obnova in razvoj vasi

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2011

Rok: do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij

Namenjen: mikro podjetjem, ki so: samostojni podjetnik posameznik; gospodarska družba; zadruga ali zavod.

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2011

Rok: petek, 12. avgust 2011 do 13:04

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Namenjen: mikro podjetjem, ki so: kmetija z dopolnilno dejavnostjo; samostojni podjetnik posameznik; gospodarska družba; zadruga ali zavod

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2011

Rok: do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Ukrep 142 - podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2011

Namenjen: skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in jih prizna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS št. 71/2009 in 6/2010)

Datum objave razpisa: petek, 10. junij 2011

Rok: četrtek, 30. junij 2011 do 13:01

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)

Namenjen: delodajalcem za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

Datum objave razpisa: petek, 3. junij 2011

Rok: nedelja, 31. julij 2011 do 12:25

Povezava: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/raz...

Javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport«

Namenjen: Javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja, to so osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je RS in so vpisani v razvid pri MŠŠ

Datum objave razpisa: petek, 29. april 2011

Rok: Do porabe sredstev. Prvi rok je 10. junij 2011 do 12. ure, naslednji 20. oktober 2011

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...

1. Javni razpis za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev - ukrep 121 za leto 2011, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju RS, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev

Datum objave razpisa: petek, 1. april 2011

Rok: sreda, 15. junij 2011 do 14:51

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2011

Namenjen: zavodom in razvojnim centrom v kmetijstvu, ki izvajajo programe javnega izobraževanja ali raziskovanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju RS

Datum objave razpisa: petek, 1. april 2011

Rok: četrtek, 5. maj 2011 do 14:50

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk v letu 2011

Namenjen: zavodom, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju RS

Datum objave razpisa: petek, 1. april 2011

Rok: četrtek, 5. maj 2011 do 14:49

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

P1 2011 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namenjen: podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 25. marec 2011

Rok: 10. 12. 2011, odpiranja so vsak mesec

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=co...

Javni razpis "Inovacijski vavčer 2011"

Namenjen: podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 25. marec 2011

Rok: do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 29.9.2011

Povezava: http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=116...

Javni razpis "Mentorski vavčer 2011"

Namenjen: podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 25. marec 2011

Rok: do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 20.6.2011

Povezava: http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=121...

I. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011

Namenjen: naložbe, v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) (Sklop A), ter naložbe v prvo stopnjo predelave lesa (Sklop B)

Datum objave razpisa: petek, 4. marec 2011

Rok: petek, 8. april 2011 do 12:24

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Namenjen: gospodarske družbe, društva, ustanove, zavodi, gospodarske zbornice ter samostojni podjetniki

Datum objave razpisa: petek, 28. januar 2011

Rok: 24. 02. 2011 do 15. ure

Povezava: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave...

Javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2011

Namenjen: čebelarjem, ki so vpisani v register čebelnjakov

Datum objave razpisa: petek, 28. januar 2011

Rok: sreda, 31. avgust 2011 do 8:32

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Razpis evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja ali programa espon

Namenjen: Uprave, države, agencije, zbornice, združenja, korporacije, zveze, sindikati, lokalne in regionalne oblasti, raziskovalni centri, mala in srednja podjetja, univerze

Datum objave razpisa: ponedeljek, 24. januar 2011

Rok: četrtek, 31. marec 2011 do 8:20

Povezava: http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Men...

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2011–2013

Namenjen: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci

Datum objave razpisa: petek, 21. januar 2011

Rok: četrtek, 31. marec 2011 do 8:30

Povezava: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Kitaj...

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2012–2014

Namenjen: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci

Datum objave razpisa: petek, 21. januar 2011

Rok: 02.08.2011 do 12:00

Povezava: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Argen...

Javni poziv - The Understanding China training programme 2011

Namenjen: Uprave, države, agencije, zbornice, združenja, korporacije, zveze, sindikati, lokalne in regionalne oblasti, raziskovalni centri, mala in srednja podjetja, univerze

Datum objave razpisa: četrtek, 20. januar 2011

Rok: nedelja, 1. maj 2011 do 8:25

Povezava: http://www.understandingchina.eu/Training/Training...

JAVNI RAZPIS za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2011 na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi de minimis

Namenjen: Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko sodelovanja kmetov v združenjih.

Datum objave razpisa: petek, 14. januar 2011

Rok: 18. februar 2011

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

JAVNI RAZPIS za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2011 na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov

Namenjen: Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko sodelovanja kmetov v združenjih.

Datum objave razpisa: petek, 14. januar 2011

Rok: 18. februar 2011

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

JAVNI RAZPIS za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju nevladnih organizacij za leto 2011

Namenjen: Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko sodelovanja kmetov v združenjih.

Datum objave razpisa: petek, 14. januar 2011

Rok: 18. februar 2011

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2011

Namenjen: Pravne in fizične osebe z območja občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče

Datum objave razpisa: petek, 7. januar 2011

Rok: Ponedeljek, 7. 2. 2011, do 12.00 ure

Povezava: http://las.ra-kozjansko.si/Razpisi.html

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb, 7SUB-OB11

Namenjen: fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 31. december 2010

Rok: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2011

Povezava: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, 6SUB-OB11

Namenjen: fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 31. december 2010

Rok: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2011

Povezava: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Javni razpis za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2010 za naložbe na področju sadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva, vrtnarstva, poljedelstva ter semenskega materiala kmetijskih rastlin

Namenjen: kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije

Datum objave razpisa: petek, 31. december 2010

Rok: torek, 15. marec 2011 do 15:59

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

Javni razpis za ukrep 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2010 (gozdna infrastruktura)

Namenjen: gozdarskim gospodarstvom, ki so: pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov na območju Republike Slovenije; združenja pravnih in fizičnih oseb lastnikov ali solastnikov zasebnih gozdov na območju Republike Slovenije; občine, ki imajo v lasti ali solasti gozd na območju Republike Slovenije; zveze občin, ki imajo v lasti ali solasti gozd na območju Republike Slovenije.

Datum objave razpisa: petek, 24. december 2010

Rok: torek, 1. marec 2011 do 15:58

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi...

II. Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi v letu 2010

Namenjen: Občine, ki bodo naložbo izvedbe v naseljih, ki ležijo v 10 kilometrskem pasu z Republiko Hrvaško.

Datum objave razpisa: petek, 10. december 2010

Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

III. Javni razpis za ukrep125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije za leto 2010

Namenjen: občinam, v katerih se izvaja večinski del komasacije oziroma agromelioracije

Datum objave razpisa: petek, 19. november 2010

Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

III. javni razpis za ukrep 142 – podpora za ustanavljanje in delovanje skupine pro izvajalcev za leto 2010

Namenjen: skupinam proizvajalcev, ki so pravne osebe in jih prizna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS št. 71/2009) in ki: - Združujejo ekološke kmetijske proizvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda zaradi skupnega nastopa tega kmetijskega proizvoda na trgu ali; - Združujejo ekološke kmetijske proizvajalce določenega območja Republike Slovenije zaradi skupnega nastopa ekoloških kmetijskih proizvodov s tega območja na trgu ali; - Združujejo proizvajalce določenega zaščitenega kmetijskega proizvoda ali proizvodov zaradi skupnega nastopa tega proizvoda ali proizvodov na trgu.

Datum objave razpisa: petek, 12. november 2010

Rok: ponedeljek, 31. januar 2011 do 11:59

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

1. Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2

Namenjen: Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz ostalih sodelujočih držav in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Datum objave razpisa: petek, 1. oktober 2010

Rok: ponedeljek, 31. januar 2011 do 9:24

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

III. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov

Namenjen: pravne osebe, ki jih lastniki zemljišč obstoječega namakalnega sistema pooblastijo za vodenje naložbe

Datum objave razpisa: petek, 30. julij 2010

Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Iskalnik:

Ne spreglejte

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur