Arhiv razpisov 2010

Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Namenjen: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki

Datum objave razpisa: petek, 12. november 2010

Rok: ponedeljek, 13. december 2010 do 12:01

Povezava: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=110

JAVNI RAZPIS za financiranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2010

Namenjen: Upravičenci so zavodi, ki izvajajo programe javnega izobraževanja ali raziskovanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju Republike Slovenije.

Datum objave razpisa: petek, 17. september 2010

Rok: 8. 10. 2010

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2010

Namenjen: Upravičenci so zavodi, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju Republike Slovenije.

Datum objave razpisa: petek, 17. september 2010

Rok: 8. 10. 2010

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

JAVNI RAZPIS za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju nevladnih organizacij za leto 2010

Namenjen: nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih

Datum objave razpisa: petek, 30. julij 2010

Rok: 3. 9. 2010

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

JAVNI RAZPIS za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2010 na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi de minimis

Namenjen: nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih

Datum objave razpisa: petek, 30. julij 2010

Rok: 3. 9. 2010

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

III. javni razpis za ukrep Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane

Namenjen: skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti za kmetijske proizvode ali živila

Datum objave razpisa: petek, 23. julij 2010

Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

1. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode

Namenjen: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi

Datum objave razpisa: petek, 16. julij 2010

Rok: 23. 8. 2010

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 18. junij 2010

Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom - za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s trženjem lastnih kmetijskih proizvodov in pridelavo grozdja ter vina oziroma pridelavo oljk

Namenjen: kmetija z dopolnilno dejavnostjo, agrarna in pašna skupnost na podlagi pogodbe, kmetije, ki se ukvarjajo s trženjem lastnih kmetijskih proizvodov, kmetije, ki se ukvarjajo pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk.

Datum objave razpisa: petek, 18. junij 2010

Rok: torek, 31. avgust 2010 do 15:57

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Namenjen: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji predmeta podpore razpisa

Datum objave razpisa: petek, 18. junij 2010

Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2010 za naložbe na področju živinoreje in medu

Namenjen: kmetijska gospodarstva

Datum objave razpisa: petek, 18. junij 2010

Rok: torek, 31. avgust 2010 do 15:54

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2010 za naložbe na področju novih izzivov

Namenjen: kmetijska gospodarstva

Datum objave razpisa: petek, 18. junij 2010

Rok: torek, 31. avgust 2010 do 15:51

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2010

Namenjen: kmetija z dopolnilno dejavnostjo, samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba, zadruga, zavod

Datum objave razpisa: petek, 4. junij 2010

Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 312: podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2010

Namenjen: samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba, zadruga, zavod

Datum objave razpisa: petek, 4. junij 2010

Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 321: Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 4. junij 2010

Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav

Namenjen: pridelovalcem vina, združenjem pridelovalcev vina

Datum objave razpisa: četrtek, 25. marec 2010

Rok: petek, 30. april 2010 do 8:04

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2010

Namenjen: turističnim društvom

Datum objave razpisa: petek, 26. februar 2010

Rok: 25. marec 2010 do 14.00

Povezava: http://www.turisticna-zveza.si/arhivnovic.php

Dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem

Namenjen: Čebelarjem

Datum objave razpisa: petek, 19. februar 2010

Rok: Do zaprtja razpisa, ki bo objavljen na spletni strani agencije, oz. najkasneje do 31. avgusta 2010

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz ukrepa 123 PRP 2007-2013 za naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug (že začete naložbe)

Namenjen: gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom

Datum objave razpisa: petek, 4. december 2009

Rok: ni določen

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 4. december 2009

Rok: ni določen

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Evropska investicijska banka - obnovljivi viri energije

Namenjen: lokalna samouprava

Datum objave razpisa: ponedeljek, 23. november 2009

Rok: do porabe sredstev

Povezava: http://www.eib.org/projects/publications/the-eib-a...

2. skupni javni razpis v okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007-2013

Namenjen: podjetjem, organizacijam, združenjem, raziskovalnim ustanovam ...

Datum objave razpisa: petek, 23. oktober 2009

Rok: Prvi rok je 11. januar 2010 do 15.30 ure

Povezava: http://www.si-at.eu/application_sl/category/2nd_ca...

Javni razpis za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov«

Namenjen: kmetom, starejšim od 57 let in hkrati ne dosegajo upokojitvene starosti 63 let za ženske in 65 let za moške, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, še niso upokojeni in so pripravljeni nepreklicno prenehati z opravljanjem pridobitne kmetijske dejavnosti, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pridobitne gozdarske dejavnosti ter celotno kmetijo prenesti na izbranega prevzemnika.

Datum objave razpisa: petek, 9. oktober 2009

Rok: do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge

Namenjen: podjetjem, ki so ob oddaji vloge registrirani kot gospodarska družba, zadruga, samostojni podjetnik posameznik

Datum objave razpisa: petek, 4. september 2009

Rok: ni določen

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja

Namenjen: nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov

Datum objave razpisa: petek, 28. avgust 2009

Rok: ni določen

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu

Namenjen: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, razen proizvodov ribištva in ribogojstva ter kandidirajo za pridobitev sredstev

Datum objave razpisa: petek, 7. avgust 2009

Rok: ni določen

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

Namenjen: vlagatelji, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost na območju RS, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma so dopolnili 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič lastniško prevzemajo kmetijo.

Datum objave razpisa: petek, 7. avgust 2009

Rok: ni določen

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis izvajanja ukrepa omejene vrednosti za izvajanje razvojno investicijskih projektov ter spodbujanje prezaposlitev in samozaposlovanja v letih 2009 in 2010

Datum objave razpisa: petek, 7. avgust 2009

Rok: 1.5.2010 do 23.00 ure

Povezava: http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni...

II. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve hidromelioracijskih sistemov

Namenjen: investitorjem izgradnje novega velikega namakalnega sistema in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki jih predhodno izbere MKGP, v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo velikega namakalnega sistema.

Datum objave razpisa: petek, 31. julij 2009

Rok: ni določen

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni poziv za kreditiranje OKOLJSKIH naložb občanov 41OB09

Namenjen: občanom za okoljske naložbe

Datum objave razpisa: petek, 20. marec 2009

Rok: do objave zaključka poziva v Ur. l. RS zaradi dodelitve vseh sredstev, vendar najkasneje 29.1.2010

Povezava: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Iskalnik:

Ne spreglejte

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur