Arhiv razpisov 2009

Javni razpis za ukrep Kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil

Namenjen: skupinam proizvajalcev, ne glede na pravno obliko ali sestavo, ki združujejo proizvajalce, vključene v eno od shem kakovosti Evropske skupnosti ali nacionalno shemo kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke ali živila

Datum objave razpisa: torek, 22. september 2009

Rok: ponedeljek, 19. oktober 2009 do 8:04

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja

Namenjen: mikro, mala, srednje velika ter velika podjetja

Datum objave razpisa: petek, 7. avgust 2009

Rok: 7.9.2009, 15.10.2009, 30.11.2009

Povezava: http://www.rdf-sklad.si/gospodarstvo.html

Javni razpis za financiranje investicijskih projektov primarne pridelave v kmetijstvu

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 7. avgust 2009

Rok: petek, 11. september 2009 do 11:34

Povezava: http://www.rdf-sklad.si/razpisi.html

Javni razpis za financiranje investicijskih projektov na področju kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

Namenjen: mikro, mala, srednje velika ter velika podjetja

Datum objave razpisa: petek, 7. avgust 2009

Rok: sreda, 9. september 2009 do 11:24

Povezava: http://www.rdf-sklad.si/kmetijstvo.html

Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2009 na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi de minimis

Namenjen: fizični ali pravni osebi, ki kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko sodelovanja kmetov v združenjih

Datum objave razpisa: petek, 7. avgust 2009

Rok: 31.08.2009 do 12. ure

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2009 na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov

Namenjen: fizični ali pravni osebi, ki kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko sodelovanja kmetov v združenjih

Datum objave razpisa: petek, 7. avgust 2009

Rok: 31.08.2009 do 12. ure

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju nevladnih organizacij za leto 2009

Namenjen: fizični ali pravni osebi, ki kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko sodelovanja kmetov v združenjih

Datum objave razpisa: petek, 7. avgust 2009

Rok: 31.08.2009 do 12. ure

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009

Namenjen: pravni ali fizični osebi, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Datum objave razpisa: sreda, 22. julij 2009

Rok: 2.10.2009 do 12.00 ure

Povezava: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/0...

Javni razpis za postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom

Namenjen: pravne in fizične osebe - velja za območja belih lis, po seznamu Ministrstva za gospodarstvo

Datum objave razpisa: petek, 17. julij 2009

Rok: 27. avgust do 12. ure

Povezava: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_pov...

Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji 2009 in 2010

Namenjen: javne in zasebne neprofitne organizacije

Datum objave razpisa: petek, 10. julij 2009

Rok: 17. avgust 2009, do 14. ure

Povezava: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju RS, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev in katerih nosilci so prejeli pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije

Datum objave razpisa: petek, 3. julij 2009

Rok: do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, razen proizvodov ribištva in ribogojstva

Datum objave razpisa: petek, 3. julij 2009

Rok: do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za nadomestilo škode zaradi pomorov čebel in izbruha vraničnega prisada

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, razen proizvodov ribištva in ribogojstva

Datum objave razpisa: petek, 12. junij 2009

Rok: do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu

Namenjen: nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov, razen proizvodov ribištva in ribogojstva ter kandidirajo za pridobitev sredstev; lastnikom oziroma solastnikom zasebnih gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov. Do sredstev za usposabljanje s področja gozdarstva so upravičeni samo lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov.

Datum objave razpisa: petek, 15. maj 2009

Rok: do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk v letu 2009

Namenjen: javnim zavodom, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju Republike Slovenije.

Datum objave razpisa: četrtek, 30. april 2009

Rok: ponedeljek, 1. junij 2009 do 14:11

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za sofinanciranje usposobitve javnih zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2009

Namenjen: javnim zavodom, ki izvajajo programe javnega izobraževanja ali raziskovanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju Republike Slovenije.

Datum objave razpisa: četrtek, 30. april 2009

Rok: ponedeljek, 1. junij 2009 do 13:56

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin (št. I.)

Namenjen: gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je na zadnji dan preteklega koledarskega leta gledano na dan odpiranja vlog zaposlovalo najmanj 2 osebi za polni delovni čas

Datum objave razpisa: četrtek, 30. april 2009

Rok: torek, 4. avgust 2009 do 11:19

Povezava: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_pov...

Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Namenjen: fizičnim in pravnim osebam ter lokalnim skupnostim, ki so lastniki, solastniki ali najemniki predmeta podpore več kot 10 let

Datum objave razpisa: petek, 27. marec 2009

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Obnova in razvoj vasi

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 27. marec 2009

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij

Namenjen: podjetjem, ki so ob oddaji vloge registrirani za upravičeno dejavnost kot: 1. samostojni podjetnik posameznik ali 2. gospodarska družba ali 3. zadruga.

Datum objave razpisa: petek, 27. marec 2009

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Namenjen: podjetjem, ki imajo ob oddaji vloge upravičeno dejavnost registrirano kot: 1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo, 2. samostojni podjetnik posameznik, 3. gospodarska družba ali 4. zadruga.

Datum objave razpisa: petek, 27. marec 2009

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge

Namenjen: podjetjem, ki so ob oddaji vloge registrirani kot: gospodarska družba, zadruga, samostojni podjetnik posameznik.

Datum objave razpisa: petek, 20. marec 2009

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013

Namenjen: kmetijam z dopolnilno dejavnostjo; agrarnim in pašnim skupnostim na podlagi pogodbe – za namene predelave mleka; kmetijam, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk

Datum objave razpisa: petek, 20. marec 2009

Rok: do zaprtja javnega razpisa za posamezen ukrep, ki se objavi na spletnih straneh MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Produkt P4 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009-2011

Namenjen: mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi

Datum objave razpisa: petek, 13. marec 2009

Rok: petek, 24. april 2009 do 23:59

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=163

Javni razpis "neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP09"

Namenjen: Skupine dveh ali več podjetij.

Datum objave razpisa: petek, 13. marec 2009

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev. Prvi rok je 16.4.2009, naslednji bo 14. 9. 2009.

Povezava: http://www.mg.gov.si/si/splosno/cns/novica/article...

Produkt P1A - Garancije Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namenjen: mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi

Datum objave razpisa: petek, 6. marec 2009

Rok: 20.03.2009, 10.04.2009, 10.05.2009

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=161

Javni poziv za vpis subjektov inovativnega okolja v evidenco subjektov inovativnega okolja

Namenjen: tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji

Datum objave razpisa: petek, 27. februar 2009

Rok: petek, 30. oktober 2009 do 12:27

Povezava: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=31

Javni razpis MANUNET 3

Namenjen: gospodarske družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni in drugi zavodi)

Datum objave razpisa: petek, 6. februar 2009

Rok: ponedeljek, 22. junij 2009 do 13:08

Povezava: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / notranjem trgu

Namenjen: pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede na svojo organiziranost in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih proizvodov in so na nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali predelave v Republiki Sloveniji.

Datum objave razpisa: petek, 23. januar 2009

Rok: torek, 31. marec 2009 do 8:19

Povezava: http://www.arsktrp.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica...

Javni poziv za oddajo vlog v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2009

Namenjen: za podukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme čebelarjem, ki opravljajo čebelarsko dejavnost ter za podukrep Pomoč čebelarjem začetnikom - financiranje prvega nakupa čebelarjem, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost.

Datum objave razpisa: petek, 23. januar 2009

Rok: do objave o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljeno na spletni strani AKTRP, najkasneje 31. 8. 09

Povezava: http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/cns/novica/ar...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe na področju sadjarstva, vinogradništva in hmeljarstva, za leto 2009

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo.

Datum objave razpisa: petek, 23. januar 2009

Rok: razpis je zaprt od 11. 2. 2009

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo.

Datum objave razpisa: petek, 23. januar 2009

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi - pogoste napake pri prijavi

Namenjen: Občinam.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ob pregledu vlog, ki jih občine vlagajo za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 ugotavljajo številne pomanjkljivosti. Seznam najpogostejših pomanjkljivosti najdete tukaj.

Datum objave razpisa: ponedeljek, 19. januar 2009

Rok: takoj – do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Zaprtje Javnega razpisa za ukrep Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za živilske proizvode

Namenjen: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da se bo javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za živilske proizvode, zaprl 23.1.2009 ob 24.00 uri. Razlog za zaprtje javnega razpisa je neveljavnost sheme regionalnih državnih pomoči, na podlagi katere se dodeljujejo sredstva za tovrstne naložbe. Od 31. 12. 2008, ko so začela veljati določila Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, shema ni skladna s sedaj veljavnimi pravili o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. Ministrstvo bo razpis ponovno objavilo, ko bo od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko prejelo potrditev o skladnosti Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči z omenjeno uredbo Komisije.

Datum objave razpisa: petek, 16. januar 2009

Rok: Razpis je zaprt od 23. 1. 2009

II. javni razpis za ukrep Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane

Namenjen: skupinam proizvajalcev, ki so pravne osebe in dokazujejo, da združujejo proizvajalce, ki tržijo kmetijske pridelke ali živila upravičenih shem kakovosti ter uporabljajo pripadajoče simbole kakovosti oziroma zaščitne znake; poklicnim ali panožnim organizacijam proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več sektorjev na področju sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja in medu se ne štejejo kot skupine proizvajalcev znotraj tega ukrepa.

Datum objave razpisa: petek, 26. september 2008

Rok: petek, 31. julij 2009 do 8:51

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni poziv za pridobitev statusa upravičenosti do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela za obdobje 2009 - 2012 (Ur. l. RS, št. 86/08)

Namenjen: društvom, zavodom, ki opravljajo mladinske dejavnosti

Datum objave razpisa: petek, 5. september 2008

Rok: 23. 9. 2008, 06. 01. 2009, 28. 04. 2009, 29. 09. 2009

Povezava: http://www.ursm.gov.si/si/javni_pozivi_razpisi_nar...Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov 39ob08a

Namenjen: občanom

Datum objave razpisa: petek, 4. april 2008

Rok: najkasneje do 30.1.2009, oziroma do porabe predvidenih sredstev

Povezava: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Iskalnik:

Ne spreglejte

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur